gdpr

Zpracování a ochrana osobních údajů

Mgr. Josef Nešpor, IČ: 04512693, se sídlem Charkovská 984/5, Olomouc, zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “Nařízení”) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Jaké osobní údaje o svých stávajících a potenciálních zákaznících z řad fyzických osob zpracováváme?

 • Jméno a příjmení
 • Věk
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa:

Všechny výše uvedené účely zpracování jsou plně v souladu s Nařízením.

 

Zásady při zpracování osobních údajů

 • osobní údaje jsou vždy zpracovávány v souladu se zákonem, nově právním předpisem EU

Bez existence alespoň jednoho zákonného právního titulu osobní údaje nezpraco­váváme. Zpracování osobních údajů u nás probíhá zcela transparentně a korektně. Subjekty údajů informujeme, jakým způsobem a s jakou ochranou údaje nadále zpracovávat hodláme.

Osobní údaje od klientů vyžadujeme jen pro legitimní účely, v přiměřené míře a nezbytném rozsahu.

Uvědomujeme si, že Vaše osobní údaje smíme zpracovávat jen v nezbytném rozsahu v souladu s konkrétním účelem jejich použití a Vy vždy budete vědět, jak jsme s nimi naložili.

Vaše osobní údaje ukládáme a zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou v ohledu na účel jejich zpracování

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě níže uvedených právních titulů:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů (“souhlas” subjektu údajů je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů)
  • vždy Vám povíme o konkrétních účelech zpracování OÚ a době, po jakou je budeme zpracovávat
  • vždy můžete souhlas odvolat
  • vždy můžete požadovat vymazání vašich OÚ
 • Plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou budete Vy jako klient (tzv. subjekt údajů) nebo jednání a opatření před uzavřením smlouvy v reakci na poptávku klienta
 • Plnění zákonné povinnosti, která se na nás jako na správce a zpracovatele údajů vztahuje (například zákon o účetnictví nám ukládá povinnost archivovat daňové doklady, na kterých je jméno nebo adresa subjektu údajů.
 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro oprávněný zájem.

Jak získáváme osobní údaje?

Osobní údaje fyzických osob získáváme výlučně z dobrovolně poskytnutých informací při vzájemném kontaktu se subjekty údajů. Nepodporujeme obchodování s osobními údaji a nekontaktujeme potenciální zákazníky díky pokoutně získaným osobním údajům.

Poskytujeme někomu osobní údaje našich klientů?

Na základě právního zákonného důvodu můžeme poskytnout Vaše osobní údaje následujícím subjektům:

 • státní orgány, orgány státní a veřejné správy, pokud nám vznikne zákonná povinnost je poskytnout

Na základě našeho oprávněného zájmu či vašeho souhlasu:

 • dodavateli rozesílkové e-mailové služby (se kterým máme uzavřenu Zpracovatelskou smlouvu a zajištěnu bezpečnost Vašich OÚ) k zaslání našeho NewsLetteru

Vaše osobní údaje jsou tedy předávány našim zasmluvněným partnerům k naplnění požadované služby, případně smluvním spolupracujícím společnostem jako účetní a daňoví poradci či jiní služby, které vykonávají na základě Zpracovatelské smlouvy.

 

Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Náš klient má právo být informován o zpracování svých osobních údajů tak, aby byla naplněna zásada transparentnosti zpracování: Máte právo mj. znát:

 • účel zpracování
 • totožnosti správce
 • naše oprávněné zájmy
 • o příjemcích Vašich osobních údajů
 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu, resp. doplnění,
 • právo na výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Budeme Vám také oznamovat případné porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, pokud takové porušení představuje vysoké riziko pro Vaše práva a povinnosti.

Máte také právo obrátit se se svou stížností nebo podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakt: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, datová schránka: qkbaa2n

 

Jak dlouho?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly získány. Při obchodních vztazích jsou osobní údaje zpracovávány do okamžiku ukončení smluvních závazků nebo uplynutí zákonných důvodů, které nás ke zpracování opravňovaly.